FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७५

तिला गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७४
प्रमाणीकरण मिति ः २०७५÷०३÷१७
स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित मिति ः २०७५÷०३÷२९
२०७५ सालको ऐन नं. ..१..
प्रस्तावनाः नेपालको संविधानको अनुसूची ८ र ९ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम स्थानीय तहलाई तोकिएको अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा आवश्यक कानून बनाई प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्न वाञ्छनीय भएकोले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा    (१) बमोजिम तिला गाउँपालिकाको सभाले यो ऐन बनाएको छ ।

आर्थिक ऐन

तिला गाउँपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक
प्रस्तावनाः तिला गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष द्दण्ठद्धरण्ठछ को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त स्थानीय कर तथा शुल्क संकलन गर्ने, छुट दिने तथा आय संकलनको प्रशासनिक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, 
नेपालको संविधानको धारा द्द२ड को उपधारा ९द्द० बमोजिम तिला गाउँ सभाले यो ऐन बनाएको छ । 
१।    संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः ९ज्ञ० यस ऐनको नाम “आर्थिक ऐन, द्दण्ठद्ध” रहेको छ ।
    ९द्द० यो ऐन द्दण्ठद्ध साल श्रावण ज्ञ गतेदेखि तिला गाउँपालिका क्षेत्रमा लागू हुनेछ ।

दस्तावेज: 

न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

न्यायिक समितिले प्रचलित कानून बमोजिम उजुरीको कारवाही र किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि तय गरी स्पष्टता, एकरूपता एवं पारदर्शिता कायम गरी कानूनको शासन तथा न्याय प्रतिको जनविश्वास कायम राखीरहनको लागि प्रचलनमा रहेको संघीय कानूनमा भए देखि बाहेक थप कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
    नेपालको संविधानको धारा २२१ को उपधारा ९१० बमोजिम तिला गाउँसभाले यो ऐन बनाएको छ ।
 

दस्तावेज: 

स्थानिय राजपत्र पकाशन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५

नेपालको संविधान तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (३) बमोजिम गाउँपालिकाले बनाएको ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि तथा मापदण्ड स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गर्न अनिवार्य भएकोले,

दस्तावेज: 

पूर्वाधार ब्यवस्थापन ऐन

तिला गाउँपालिकाको पूर्वाधार ब्यवस्थापन ऐन २०७४

    बदलिदो युग अनुसार तिला गाउँपालिकाको क्षेत्र भित्र पूर्वाधार संरचनाको निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरी स्थानीय जनतालाई सहज तथा प्रभावकारी रुपमा पूर्वाधार सेवा उपलब्ध गराउनको लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले नेपालको संविधानको धारा ५७ र २२६ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०२ बमोजिम तिला पालिकाको गाउँसभाले यो ऐन बनाएको छ ।

दस्तावेज: 

Pages