FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

स्थानीय स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन

तिला गाउँपालिकाको स्वास्थ्य सेवा प्रवन्ध गर्नका लागि बनेको विधयक 

दस्तावेज: 

कृषि व्यवसाय ऐन

तिला गाउँपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

गाउँपालिकाको क्षेत्र भित्रको कृषिको व्यवसायीकरण गर्न, कृषि व्यवसायको प्रवद्र्धन एवं व्यवस्थापन गर्न, कृषक एवम् कृषि व्यवसायी बीच आपसी सम्बन्ध सुदृढ गर्न तथा कृषि करारको माध्यमबाट उत्पादन बढाउन र बजारीकरणद्वारा व्यवसायिक रुपमा समग्र कृषि विकासका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, तिला गाउँपालिकाको गाउँसभाले नेपालको संविधानको धारा २२६ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०२ बमोजिम तिला गाउँ सभाले यो ऐन बनाएको छ ।

Pages