FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

परिक्षा मिति तोकिएको सूचना प्रकाशन

उम्मेदवारहरु (अनमि) को सूची प्रकाशन सम्बन्धमा

उम्मेदवारहरु (अ हे ब)को सूची प्रकाशन

दस्तावेज: 

सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्र नवीकरण सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

उद्यमशिलता तालिम संचालन सम्बन्धमा

सूचना संसोधन गरिएको सम्बन्धमा ।

प्रस्तुत विषयमा यस तिला गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयको प.सं. २०७७/७८ च.नं. ९३१ मिति २०७७/१२/३० मा प्रकाशन गरिएको सूचनामा सहायक स्तर चौथो तह अ.न.मि. पदको लागि संख्या २ हुन पर्ने मा ३ हुन गएकोमा संसोधन गरी संख्या २ कायम गरिएको व्यहोरा जानकारी गरिन्छ ।

Pages