FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

माग आकृति फारम भरी पठाउने सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

परीक्षा मिति ताेकिएको सुचना

दस्तावेज: 

स्वयंसेवक करार शिक्षक भर्नाका सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

निर्माण सामाग्री ढुवानी सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

भवन आचार संहिता कार्यान्वयन सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

पोषण स्वयंसेवक आवश्यकता

तिला गाउँपालिकाको कार्यालय डुन्डेली, जुम्लामा निम्न अनुसार पोषण स्वयंसेवक आवश्यकता भएकाले तपशिलमा उल्लेख योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरीकहरुवाट यो सूचना प्रकाशित भएको मितिको १५(पन्ध्र) दिनको कार्यालय समय भित्र तिला गाउँ पालिकाको कार्यालय, डुन्डेली जुम्लामा दरखास्त निवेदन पेश गर्नुहुन आह्वान गर

Pages