FAQs Complain Problems

७७/७८

उद्यमशिलता तालिम संचालन सम्बन्धमा

सूचना संसोधन गरिएको सम्बन्धमा ।

प्रस्तुत विषयमा यस तिला गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयको प.सं. २०७७/७८ च.नं. ९३१ मिति २०७७/१२/३० मा प्रकाशन गरिएको सूचनामा सहायक स्तर चौथो तह अ.न.मि. पदको लागि संख्या २ हुन पर्ने मा ३ हुन गएकोमा संसोधन गरी संख्या २ कायम गरिएको व्यहोरा जानकारी गरिन्छ ।

करार सेवामा पदपूर्ती गर्ने सम्बन्धी सूचना

तिला गाउँपालिकामा गाउँपालिका सवास्थ्य तथा सरसफाई नीति निर्माण सम्बन्धी छलफल ।

Pages