FAQs Complain Problems

सूचना संसोधन गरिएको सम्बन्धमा ।

तस्बीर: 
Body: 

प्रस्तुत विषयमा यस तिला गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयको प.सं. २०७७/७८ च.नं. ९३१ मिति २०७७/१२/३० मा प्रकाशन गरिएको सूचनामा सहायक स्तर चौथो तह अ.न.मि. पदको लागि संख्या २ हुन पर्ने मा ३ हुन गएकोमा संसोधन गरी संख्या २ कायम गरिएको व्यहोरा जानकारी गरिन्छ ।

आर्थिक वर्ष:

Show in slider: 
0