FAQs Complain Problems

७७/७८

रोजगार संयोजकको प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन गरीएको ।

स्टाफनर्स र कार्यालय सहयोगीको परीक्षाको सुचना प्रकाशन ।

सहायक स्तर पाचौै स्टाफनर्सको प्रारम्भिक योग्यताक्रमको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सुचना ।

कृषि व्यवसाय प्रर्वद्धन कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव आव्हानको सूचना

Pages