FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

भवन आचार संहिता कार्यान्वयन सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

पोषण स्वयंसेवक आवश्यकता

तिला गाउँपालिकाको कार्यालय डुन्डेली, जुम्लामा निम्न अनुसार पोषण स्वयंसेवक आवश्यकता भएकाले तपशिलमा उल्लेख योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरीकहरुवाट यो सूचना प्रकाशित भएको मितिको १५(पन्ध्र) दिनको कार्यालय समय भित्र तिला गाउँ पालिकाको कार्यालय, डुन्डेली जुम्लामा दरखास्त निवेदन पेश गर्नुहुन आह्वान गर

विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा

विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा 

दस्तावेज: 

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन सम्बन्धमा

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

एस.ई.ई परिक्षाको सञ्चालनको सम्बन्धी सूचना

एस.ई.ई परिक्षाको सञ्चालनको सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

Pages