FAQs Complain Problems

तिला गाउपालिकाको कार्यपालिका

Read More

रारा गाउँ

Read More

तुहि गाउँ

Read More

आर्थिक वर्ष २०७५७६ को वार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेट वक्तव्य

आर्थिक वर्ष २०७५७६ को वार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेट वक्तव्य

पोषण स्वयंसेवक आवश्यकता

तिला गाउँपालिकाको कार्यालय डुन्डेली, जुम्लामा निम्न अनुसार पोषण स्वयंसेवक आवश्यकता भएकाले तपशिलमा उल्लेख योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरीकहरुवाट यो सूचना प्रकाशित भएको मितिको १५(पन्ध्र) दिनको कार्यालय समय भित्र तिला गाउँ पालिकाको कार्यालय, डुन्डेली जुम्लामा दरखास्त निवेदन पेश गर्नुहुन आह्वान गर

विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा

विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा 

दस्तावेज: 

आर्थिक वर्ष २०७४⁄७५ को योजना बैंक  

 

दस्तावेज: 

नीति, कार्यक्रम तथा बजेट

नीति, कार्यक्रम तथा बजेट

एस.ई.ई परिक्षाको सञ्चालनको सम्बन्धी सूचना

एस.ई.ई परिक्षाको सञ्चालनको सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

Pages

जन प्रतिनिधि

उपाध्यक्ष

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
अधिकृत छैटौ

महत्वपुर्ण लिंक हरू

स्वास्थय प्रोफाईल

जानकारी