FAQs Complain Problems

७५/७६

आर्थिक वर्ष २०७५७६ को वार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेट वक्तव्य

आर्थिक वर्ष २०७५७६ को वार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेट वक्तव्य

पोषण स्वयंसेवक आवश्यकता

तिला गाउँपालिकाको कार्यालय डुन्डेली, जुम्लामा निम्न अनुसार पोषण स्वयंसेवक आवश्यकता भएकाले तपशिलमा उल्लेख योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरीकहरुवाट यो सूचना प्रकाशित भएको मितिको १५(पन्ध्र) दिनको कार्यालय समय भित्र तिला गाउँ पालिकाको कार्यालय, डुन्डेली जुम्लामा दरखास्त निवेदन पेश गर्नुहुन आह्वान गर

न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

न्यायिक समितिले प्रचलित कानून बमोजिम उजुरीको कारवाही र किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि तय गरी स्पष्टता, एकरूपता एवं पारदर्शिता कायम गरी कानूनको शासन तथा न्याय प्रतिको जनविश्वास कायम राखीरहनको लागि प्रचलनमा रहेको संघीय कानूनमा भए देखि बाहेक थप कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
    नेपालको संविधानको धारा २२१ को उपधारा ९१० बमोजिम तिला गाउँसभाले यो ऐन बनाएको छ ।
 

दस्तावेज: 

स्थानिय राजपत्र पकाशन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५

नेपालको संविधान तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (३) बमोजिम गाउँपालिकाले बनाएको ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि तथा मापदण्ड स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गर्न अनिवार्य भएकोले,

दस्तावेज: 

विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा

विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा 

दस्तावेज: 

Pages